اردبیل آی نوتی

http://ardabilinoti.r98.ir/

درباره تیم آی نوتی

درباره تیم آی نوتی

درباره تیم آی نوتی

شرکت دانش بنیان گسترش طراحان نقش الماس با برند تجاری "آی نوتی" یک شرکت خصوصی بوده که با مدیریت آقای "علی معارفی، فعالیت خودش را از آذر ماه سال 1390 با هدف کارآفرینی در حوزه فروش و بازایابی و ارائه خدمات نرم افزاری به تمامی کسب و کارها بر بستر مخابراتی، آغاز کرد. هم اکنون شرکت دانش بنیان گسترش طراحان نقش الماس توانسته است با همراهی تیمی متشکل از کارشناسان و متخصصان کارآزموده و با بیش از 345000 کاربر فعال متشکل از کارشناسان فروش در شهرها و استان های مختلف ایران و همچنین کشورهای همسایه، نقش پر رنگی در رونق و کارآفرینی کسب و کارهای نوین در حوزه ی خدمات بازاریابی دیجیتال داشته باشد.

توضیحات ارسال پیام : 3
دانش بنیان

مهر تاییدی بر توانمندی و فناوری پیشرو شرکت گسترش طراحان نقش الماس صاحب برند آی نوتی بوسیله معتبرترین نهادهای نظارتی و علمی کشور

نماد اعتماد الکترونیکی

دریافت نماد اعتماد الکترونیکی ( eNamad ) با درجه اعتماد دو ستاره

پروانه بهره‌برداری

پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار مجوزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است که پس از بررسی‌های فنی نرم افزار و در صورت احراز شرایط بر اساس مفاد دستورالعمل دریافت پروانه، صادر می‌گردد.

انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی

افتخاری دیگر برای آی‌نوتی و عضویت درانجمن صنفی کسب وکـــار اینترنتی گامی دیگر بر حمـایت از حقوق مصرف کنندگان و مخاطبان ما.

توضیحات ارسال پیام : 4

دانش بنیان :

شرکت دانش بنیان گسترش طراحان نقش الماس در راستای حفظ رضایت هر چه بیشتر مشتریان و کارآفرینی، شرایطی را فراهم آورده است تا در کنار هدف توسعه حرفه بازاریابی و فروش، در ایجاد سودآوری برای کارشناس ان فروش و درآمدزایی هر چه بیشتر آنها نقش موثری ایفا می‌کند.

کارآفرینی :

شرکت گسترش طراحان نقش الماس با بیش از 345000 کاربر فعال، عالوه بر اینکه موجب گسترش کسـب و کارهـا و حفظ ارتباط مستمر مشتریان با کسب و کارها شده است؛ توانسته است بـا ارائـه ی آموزش هـای الزم بـه افـراد واجـد شــــــــرایط، موجــــــــب اشــــــــتغال زایی آنهــــــــا بــــــــه عنــــــــوان کارشــــــــناس فــــــــروش گــــــــردد. همچنین آی نوتی به شرکت های واجد شرایط در استان های مختلف ایران، عاملیت فروش اهدا کرده اسـت. تـا کنـون بــــــیش از 100 مجموعــــــه توانســــــته اند مجــــــوز عاملیــــــت فــــــروش آی نوتی را کســــــب نماینــــــد. بدین ترتیب افراد می توانند به عنوان شغل ثابت و یا در کنار شغل ثابت خود، موجب رونق بخشـیدن بـه زنـدگی خـود شوند و گسترش طراحان نقش الماس در هر حال حامی و پشتیبان تمامی عاملین فروش، کارشناسان فروش و کـاربران خود خواهد بود.

پشتیبانی :

گسترش طراحان نقش الماس، خود را موظـف بـه پشـتیبانی و حمایـت از تمامی کـاربران و کارشناسـان فـروش خـود دانسته لذا به همین منظور با راه اندازی دوره های آموزیش برای تمامی کارشناسان فروش و راه اندازی پشتیبانی تلفنی و آنلاین، در تمامی ایام سال پاسخگوی سوالات و مشکلات کاربران و کارشناسان فروش خود خواهد بود

بروز رسانی :

تمامی زیرساخت های فنی و برنامه نویسی ها توسط شرکت گسترش طراحان نقش الماس، صورت پذیرفته است و بهبود مستمر یکی از اهداف شرکت گسترش طراحان نقش الماس می باشد. به همین منظور پس از تولید نرم افزار، نسخه های بی شماری جهت رفع ایرادات نرم افزار و افزودن خدمات بسیار به نرم افزار، تا کنون منتشر شده است که نشان دهنده ی اهمیت بروزرساین خدمات برای شرکت گسترش طراحان نقش الماس می باشد

ایده های جدید :

تمامی ایده های ارائه شده به آی نوتی مورد استقبال قرار خواهد گرفت .زیرا اجرا و پیاده سازی همین ایده ها، موجب گسترش روز افزون و افزایش کارایی نرم افزارهای شرکت دانش بنیان گسترش طراحان نقش الماس خواهد شد. ایده هایی که توسط مدیران، کارشناسان و کاربران آی نوتی مطرح میگردد؛ در اتاق فکر آی نـوتی بـررسی شـده و در صورتی که پس از تحلیل، از نظر زیرساخت فنی قابل اجرا باشد؛ وارد فرآیند طراحـی، تولیـد، پیـاده سـازی، تسـت و اجرا خواهد شد.

حفاظت از اطلاعات:

یکی از مواردی که آی نوتی همیشه آن را تضمین می کنـد؛ حفاظـت امـن از اطلاعـات و دسـترسی همیشـگی سـرویس ها می باشد .سیستم هایی با دسترسی بالا در همه حال حتی به علـت قطـع بـرق، خـرابی سـخت افزار، و ارتقـا سیسـتم در دسترس باقی می مانند .زیر ساخت های آی نوتی با ظرفیت بالا و به صورت یکپارچه ، همیشه در دسترس خواهد بود. SLA سروی سهای آی نوتی دارای بوده و ادعای ارائه ی بهترین خـدمات را بـه مشـتریان دارد .از ایـن رو میـزان 99.9% ناسازگاری و مشکلات کاربران، به دلیل بالا بودن سطح کیفی خدمات کـاهش می یابـد .همچنـین آی نـوتی بـرای ارائـه ی بهتری سرویس به کاربرانش، ارتباطی امن با اپراتورها و زیر سرویس های پرداخت، برقرار کرده است.

احراز هویت:

احراز هویت تمامی کاربران در سامانه ی آی نوتی طی چندین مرحله انجام شده و کاربران برای اسـتفاده از خـدمات و خدمات آی نوتی موظف به ارسال مدارک شناسایی خود می باشند که این مدارک توسط نیروی انسانی پس از بـررسی تایید خواهد شد و کاربر پس از تایید مدارک و گذراندن مراحل احراز هویت، قادر بـه اسـتفاده از امکانـات و خـدمات سامانه ی آی نوتی خواهد بود. همچنین کاربران می توانند رمز ورود دومرحله ای را بر روی حساب کـاربری خـود فعـال نماینـد .رمـز ورود کـاربران بـه صورت رمزنگاری شده در بانک اطلاعاتی قوی محافظت خواهد شد.

کنترل اطلاعات:

بخش ارسال پیامک انبوه آی نوتی دارای مجهز به سیستم مانیتورینـگ و کنتـرل هوشـمند بـوده و مـانع وقـوع تخلـف می گردد .این سیستم به لیستی از عبارات و کلمات نا متعارف حساس بوده و مانع ارسـال پیام کهـایی کـه شـامل ایـن عبارات هستند؛ می شود. تمامی پیامک های ارسالی قابل بررسی و مشاهده خواهد بود و مشخص میگردد پیامک از حساب کـاربری کـدامیک از کاربران ارسال شده است؛ لذا با کاربران متخلف برخورد خواهد شد.

توضیحات ارسال پیام : 5